home
Demerath
Platt
Wörterbuch

Kléé Wéatajeschéa


Platt Hochdeutsch Anmerkungen
absänzungewöhnlichEt wòa nòch néddemòòl absänz kalt.
allbeschdännéschin regelmäßigen Abständen immer wieder 
allejarrealle (betont)Duu sèin se allejarre héém jange.
atschonat wééa = schon wieder
bonntwährendbonnt dem Èaße = während des Essens
dabonntwährend dessenÉsch bótze de Schlòòt; dabonnt kannst dòu de Schrumpere schélle.
däckhäufig, oftsehr veraltetes Wort
dannweg, beiseiteJie dann! - Geh beiseite!
dòafiadafür, deswegenEt räänt; dòafia blèiwe ma dahéém.
duuda, dann, damalsDuu òs'et ma kalt jèèn.
éadaeher 
èchdadurchDe Èrbesse sèin èchda de janz Stuff jeflórre.
èèja!?Ein beliebtes Bestätigungswörtchen beim Zuhören, das ausdrückt, dass man mit dem Erzähler einer Meinung ist. Aussprache: ääja!
éémesjemand 
eròòfhinunter 
erópphinauf 
fèrmfest / kräftig (Adv.)fèrm zòure - kräftig ziehen
fieavorneésch stien janz fiea
fiavor(i und a ganz kurz!) ésch stien fia da - ich stehe vor dir
firréksvorwärts, in VorwärtsrichtungFarr firréks òn de Schèia.
flóttschnellKòmm éés flótt hèa.
hònnaréksrückwärts 
hèihierklingt genau, wie englisch "hay"
inna, ówwaunter, überinne drinna, ówwe dróp
inne, ówweunten, obeninne drinna, ówwe dróp
iwwaüber ... hinüberSpring dòch iwwa de Baach.
jälle?gell?, nicht wahr? 
janz jóótganz gut 
jeròòdgerade, soebenMa sèin jeròòd rééscht héém kuun. (Beachte auch: rischt = gerade, s.u.)
Jóttsään!Gesundheit!wenn jemand niest
kéésnie, kein malDaat hònn ésch nòch kéés jeséén.
e kèitjeein wenig, ein bisschenRutsch éés e kèitje wèida. Heute weitgehend von "bissje" verdrängt, das es früher nicht gab.
langst(entlang)Ésch jien langst de Baach.
linneda untenkurz für lòò inne
lòòdalòò hònne = da hinten
lòò die Daachvor kurzemLòò die Daach wòa óch de Hannes hèi.
lòuta1. dauerndJésda hòt et lòuta jeräänt. = Gestern hat es dauernd geregnet.
lòuta2. alles vollÒm Jòate òs lòuta Kròut. = Im Garten ist alles voll Unkraut. Óp da Schdròòß sèin lùta Puddele. = Auf der Straße ist alles voller Pfützen.
lówweda obenkurz für lòò ówwe
néémesniemand 
nèistnichtsDe hätts bässa nèist jesòòt.
nimmenurMa kann nét imma nimme laache.
nòunun 
rééschterstWòrimm kudda rééscht nòmdaachs?
rèèschtrechtDe hòss jò rèèscht.
rischtgeradeDe Bèsemstill òs nét janz richt.
schwinnbaldÉsch móóß schwinn héém.
sezuse fréé, se schwèa, se flótt
sèaleselten 
sunnaseparatÉsch móóß de Murre sunna kòòche.
uddaoder 
unund 
vajangekürzlich, neulichVajange hónn èsch en nóch jesèèn.
vakéatfalschÉsch wéll nèist vakéat maache.
at wéaschon wiederSéida at wéa dòò?
wèilejetztWèile hiere ma óp.
winni?wann? 
wòòfia?wofür, warum?Wòòfia hèils'de daa?