home

Demerath
Platt

De Plòòch mò'm ZÉSCH


Für meine Schwester Christa zum Geburtstag
Mò'm ZESCH dò hòt ma't lischt un schwèa:
Mòt zwanZESCH sèiste et noch jèa.
Daat ZESCH daat òs nòch nèi un fèin,
De dääts òm lééfste aala sèin.

Mòt drèiZESCH määscht et dia nèißt òus:
De känns désch wèile jò at òus
Un kiss da stark un flèißésch fia,
Bòs et et nääst mòòl ZESCHt bèi dia.

Mòt vèaZESCH kréés'de daa Vastand
Un bòs bekannt òn Stadt un Land
Un kucks trótzdemm òn dem Jeléck
Villèischt at éés en Kéa zeréck.

Daat fuffZESCH kitt wie Dunnaschalaach.
De dènks da: Òs et nét vamaach?
Daa dènks'de: Wèile jéét et lòss!
Wèll dòu nòch rischdésch Fèia hòs.

Su jéét et wèida flótt un frésch.
Óp éémòòl määscht et at wéa ZESCH.
E Kèitje mulmésch jétt et dia:
Via'm ZESCH dòò stéét en sächs dafia.

Nét lang danóó, nét iwwadriwwe
Daa stéét daat ZESCH at hònna siwwe.
Ma dènke dòch, dòu bòss jesund.
Daa jéét et óch mòt achZESCH rund.

Un nét arsch lang, daat wéés'de nòu,
Daa hòdda nèin, daat ZESCH un dòu.
Un wònn de daan éés hunnat bòs,
Daa bòs'de óch daat ZESCH wéa lòòs.

Mit dem ZIG da hat man es leicht und schwer:
Mit zwanZIG siehst du es noch gern.
Das ZIG das ist noch neu und fein,
Du würdest am liebsten älter sein.

Mit dreiZIG macht es dir nichts aus,
Du kennst dich ja jetzt schon aus
Und kommst dir stark und fleißig vor
Bis es das nächste Mal ZIGt bei dir.

Mit vierZIG kriegst du dann Verstand
Und bist bekannt in Stadt und Land
Und schaust trotzdem in dem Glück
Vielleicht auch schon einmal zurück.

Das fünfZIG kommt wie Donnerschlag.
Du denkst dir: Ist es nicht schlimm?
Dann denkst du: jetzt geht es los,
Weil du noch richtig Feuer hast.

So geht es weiter schnell und frisch.
Plötzlich macht es schon wieder ZIG.
Ein bisschen mulmig wird es dir:
Vor dem ZIG steht eine sechs davor.

Nicht lange danach, nicht übertrieben,
Dann steht das ZIG schon hinter sieben.
Wir denken doch, du bist gesund.
Dann geht es auch mit achtZIG rund.

Und nicht arg lange, das weißt du nun,
Dann habt ihr neun, das ZIG und du.
Und wenn du dann einmal hundert bist,
Dann bist du auch das ZIG wieder los.


Nach einem im Internet mehrfach zu findenden hochdeutschen Original frei ins Demerather Platt übersetzt. "Das kleine ZIG" findet sich z.B. ohne Verfasserangabe unter: www.geburtstagsgedichte.de. Die holprigen Zeilen rechts sind die ziemlich wörtliche Rückübersetzung meiner Platt-Version ins Hochdeutsche. Das Original reimt sich natürlich schön.